HÀNG MỚI / NEW ITEMS
MISSISSAUGA LOCATION ONLY
 
BÒ 7 MÓN (PHẦN CHO 2 NGƯỜI)
     BÒ NHÚNG DẤM
     BÒ NƯỚNG LÁ LỐP
     BÒ MỞ CHÀI
     BÒ NƯỚNG SATẾ (CAY)
     BÒ TÁI CHANH (CAY)
     BÒ LÚC LẮC
     CHÁO BÒ
7-COURSE BEEF MEAL (SERVES 2)
Includes the following dishes for sampling (serve with vermicelli, vegetables and rice paper for rolling):
     Beef Dipped In Special Vinegar Fondue
     Beef Shishkabobs Wrapped in Special Mint Leaves
     Fatty Beef Shiskabobs
     Grilled Saté Beef (Spicy)
     Rare Beef Salad with Lime Juice Dressing (Spicy)
     Cubed Beef on Lettuce
     Beef Congee

32.00
LẨU VÀ RAU VỚI CƠM HAY BÚN
Hot Pot Serve with vegetable and Rice or Noodle

BÒ, GÀ HOẶC CÁ (Beef, Chicken or Fish)
DÊ, ĐỒ BIỂN HOẶC THẬP CẨM (Goat, Seafood or Assorted)30.00
35.00
CARI DÊ VỚI CƠM HAY BÚN
Curry Goat Serve with Rice or Vermicelli
13.00 10.00
CƠM GÀ RÔTI
Roasted Chicken Served with Rice

8.50
NGỌC DƯƠNG HẦM THUỐC BẮC
Prairie Oyster (Bull Testicles) Herbal Soup

7.00
XÔI NẾP CÁNH GÀ CHIÊN ƯỚP NƯỚC MẮM
Fried Chicken Wings Marinated in Fish Sauce
Serve with side of glutinous rice8.50

Updated: 2019/12/01