TRÁNG MIỆNG / DESSERTS
 
75. BÁNH SỮA HỘT GÀ
Flan Cake
4.00
76. TRÁI VÃI
Lychee
4.00
77. CHUỐI CHIÊN
Fried Banana
4.00
78. CHÈ 3 MÀU
Three Coloured Drink (Red Kidney & Yellow Mung beans and Jelly)
4.00
79. CHÈ KHOAI MÔN
Taro Rice Pudding
4.00
79A. CƠM RƯỢU
Fermented Glutinous Rice Ball Dessert
3.00

"P-" indicates dish contains peanuts as ingredient or as garnish/topping.

Updated: 2019/12/01