Home Locations Menu  
 
 
Menu at Phở Hưng
 
 
 

BIA, RƯỢU / BEER, WINE
PHỞ / NOODLE SOUP
CHÁO / CONGEE
HỦ TIẾU, BÚN NƯỚC, CANH / OTHER SOUPS
CUỐN / ROLLS
GỎI / SALADS
BÚN / VERMICELLI
CƠM / RICE
CÁC MÓN ĐẶC BIỆT / SPECIAL DISHES
MÓN CHAY / VEGETARIAN
TRÁNG MIỆNG / DESSERTS
THỨC UỐNG / DRINKS
CƠM PHẦN / DINNER SPECIAL

MISSISSAUGA LOCATION ONLY
HÀNG / ITEMS