Home Locations Menu  
 
 
Menu at Phở Hưng
 
 
 
CHÁO / CONGEE
MÓN CHAY / VEGETARIAN
PHỞ / NOODLE SOUP
BÚN / VERMICELLI
CƠM / RICE
CÁC MÓN ĐẶC BIỆT / SPECIAL DISHES
TRÁNG MIỆNG / DESSERTS
THỨC UỐNG / DRINKS
SINH TỐ / SMOOTHIES
CƠM PHẦN / DINNER SPECIAL

MISSISSAUGA LOCATION ONLY
HÀNG / ITEMS